Tregtarët e makinerive bujqësore Maqedonia

EURO-POLOG

Zhelinë, Tetovë
1226 Tetovë
Telefoni: +389 7126 8888
Telefoni mobil: +389 4437 9379