Faruk Beqa

TREGTAR
Anëtar që prej 2017
Zenun Beqa, no.12
72000 Shtime
Telefoni: +383 377 45843911
Projektues rruge
Fillimi:
Objektivi: